Informacijos apie įstaigos veiklą

 

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, FUNKCIJAS, ADMINISTRACINES PASLAUGAS
TEIKIMO FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS
APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 Administracinės paslaugos kodas

 

2 Administracinės paslaugos versija 1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas Informacijos apie įstaigos veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas Prašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Asmens dokumentų išrašymo centrą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interesų. Atsakymas pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniui atvykus į Asmens dokumentų išrašymo centrą prie Vidaus reikalų ministerijos, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
5 Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 681 (Žin., 2002, Nr. 4-126; 2006, Nr. 105-4023; 2009, 138-6102).
6 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo kokią informaciją pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.
7 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos.
8 Administracinės paslaugos teikėjas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
9 Administracinės paslaugos vadovas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Ramūnas Žičkis, tel. 2718000, el. p. adic@vrm.lt
10 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Asmens dokumentų išrašymo centro dienos prie Vidaus reikalų ministerijos.
11 Administracinės paslaugos suteikimo kaina Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12 Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pridedama. Pareiškėjas prašyme nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašo prašymą.
13 Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
14 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
15 Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Informacijos apie įstaigos veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims aprašymas saugomas 1.9 byloje (pagal Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos planą).

 


BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-01