Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos 2014 m. veiklos apžvalga

Data

2015 01 22

Įvertinimas
0
Adic_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), vykdydamas misiją – būti šiuolaikiška valstybės įstaiga, užtikrinančia savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą – sėkmingai įgyvendino pagrindinę užduotį ir laiku išrašė 571 607 (2013 m. – 880 543) asmens tapatybės dokumentus. Detaliau statistiką galima pasižiūrėti puslapyje "Bendra statistika"

2014 m. Asmens dokumentų išrašymo centre buvo patvirtintos 45 pareigybės, iš kurių 40 – užimtos, organizuota 15 komandiruočių į užsienį, į kurias vyko 9 darbuotojai. Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai 146 (2013 m. – 299) dienas nedirbo dėl ligos.

Dokumentų valdymo sistemoje registruota: 1 427 (2013 m. – 1 119) gauti raštai (raštai, įsakymai, prašymai ir pan.) ir 697 (2013 m. – 698) išsiųsti raštai.

Siekiant išsiaiškinti, ar asmenys ir asmens dokumentus išduodančios tarnybos yra patenkintos Asmens dokumentų išrašymo centro teikiamomis paslaugomis ir išrašomų dokumentų kokybe bei siekiant gerinti išrašomų asmens dokumentų kokybę, 2014 m. spalio 20–30 d. buvo atlikta asmenų ir asmens dokumentus išduodančių tarnybų apklausa.

Lyginant su praėjusiais metais, išaugo ne tik bendras pasitenkinimas asmens dokumentų kokybe, bet ir veido atvaizdo (nuotraukos) kokybe. 2014 m. apklausoje dalyvavo 529 respondentai (2013m. – 339), apklausos anketos išsiųstos 466 valstybės įstaigoms, 49 (2013 m. – 49) migracijos tarnyboms, 52 (2013 m. – 52) diplomatinėms atstovybėms bei konsulinėms įstaigoms.

Įgyvendinant 2014-07-10 Lietuvos Respublikos paso įstatymo Nr. IX-590 4 straipsnio papildymo įstatymą Nr. XII-1015 parengtos Asmens dokumentų išdavimo sistemos programinės ir techninės įrangos priemonės, užtikrinančios, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys apie tautybę būtų įrašomi Lietuvos Respublikos paso vidiniame 1 puslapyje.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso pavyzdžio (dokumento blanko privalomosios formos) patvirtinimo” ir jį lydinčiųjų teisės aktų nuostatas, parengtos Asmens dokumentų išdavimo sistemos programinės ir techninės įrangos priemonės, užtikrinančios diplomatinių pasų išrašymą.

2014 m. kvalifikaciją kėlė 18 darbuotojų.

Vykdant 2013 m. rugsėjo 30 d. projekto „Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-071, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-071/2-20, 2014 m. Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai dalyvavo šio projekto mokymuose:

 1. Prancūzų kalbos mokymai, 7 darbuotojai.
 2. Anglų kalbos mokymai, 14 darbuotojų.
 3. Vadovavimo mokymai, 10 darbuotojų.
 4. Informacijos saugos valdymo mokymai, 1 darbuotojas.
 5. JAVA programavimo pagrindai, 1 darbuotojas.
 6. JAVA visų lygių mokymai, 1 darbuotojas.
 7. IT/IS audito pagrindų ir metodikų mokymai, 2 darbuotojai.
 8. Informacinių sistemų saugos mokymai, 1 darbuotojas.
 9. Kompiuterinių tinklų mokymai, 2 darbuotojai.

 

2014 m. birželio 27 d. Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) projektų vadovai atliko „Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-071 planinę patikrą. ESFA atstovai nustatė, jog suplanuotos veiklos vykdomos tinkamai ir laiku, patikros metu neatitikimų nenustatyta.

Pažymėtina, kad Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją:

 1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje.
 2. Mokymai apie valstybės valdymą ir kovą su korupcija.
 3. Pareigybių aprašymo katalogo ir kompetencijų modelio taikymas Lietuvoje.
 4. Darbo kodekso pakeitimai 2014 m. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai. Darbo laikas ir jo apskaita.
 5. Valstybės tarnyba ir darbo santykiai: dažniausiai kylančių ginčų analizė ir sprendimai.
 6. Darbo santykiai pelno nesiekiančiose įmonėse.
 7. Įvadinio mokymas valstybės tarnautojams.
 8. Statinio techninė priežiūra. Reikalavimai, aktualijos, problematika.
 9. Ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo tęstinė civilinė sauga.
 10. Darbuotojų sauga ir sveikata 2014: naujovės, aktualijos, praktiniai ypatumai.
 11. New approaches in security Printing. Verification of Documents, Hack IT to defend IT.
 12. Teisės aktų teisinės technikos pagrindai.
 13. ISO 27000 Informacijos saugos vadybos sistema: Samprata, reikalavimai, diegimo praktika, vidaus auditas.
 14. Papildomi visuotiniai rudens vidaus mokymai: Kibernetinė sauga, „Mes ir korupcijos prevencija“, Darbo teisės praktiniai aspektai ADIC veikloje.

 

2014 m., vykdant Asmens dokumentų išrašymo įrangos savalaikę priežiūrą, gedimų nustatymą ir prevenciją, pašalinti 63 sutrikimai.

Atlikta 54 savaitinių, 2 pusmetiniai ir 2 metiniai profilaktiniai lazerinės graviravimo įrangos remonto darbai; suremontuota tarnybinių stočių administravimo techninė įranga; suremontuota ir paruošta darbui „Visotec“ autonominė pasų tikrinimo stotis.

2014 m., vykdant Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos (toliau – ADGIS) programinės dalies darbingumo stebėjimą, palaikymą, gedimų nustatymą ir prevenciją registruota ir išspręsta 90 pranešimų apie Asmens dokumentų išrašymo sistemos (toliau – ADIS) klaidas ADIS gedimų registravimo sistemoje (iš jų 30 ne dėl ADIS veikimo sutrikimų).

Pašalinta 277 smulkūs gedimai, neregistruoti KVS sistemoje, suteiktos 5 registruotos konsultacijos ADGIS ir ADIS sistemų naudotojams. Suderinta ir naudojama ADGIS ID-3 formato dokumentų išrašymo posistemės testinė aplinka, sprendžiamos veikimo metu kylančios problemos, projektuojama ADGIS ID-1 formato dokumentų išrašymo posistemės testinė aplinka.

2014 m., vykdant Kompiuterinės įrangos, vietinio kompiuterių tinklo ir saugos įrangos stebėjimą, priežiūrą, gedimų nustatymą ir prevenciją, įvykdytos 32 Kokybės vadybos sistemoje (toliau – KVS) registruotos užduotys, visiškai perinstaliuotos ir paruoštos darbui 8 darbo vietos, papildomai įdiegta 4 darbo vietų programinė įranga, 295 naudotojams suteiktos konsultacijos telefonu.

2014 m. Valstybės kontrolė vykdė tarptautinį Biometrinių asmens dokumentų gamybos proceso auditą. Auditas tęsiamas. UAB „Bureau Veritas“ auditoriai vykdė KVS ir Informacijos saugos valdymo sistemos (toliau – ISVS) priežiūros auditus, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Archyvų skyrius atliko archyvinių dokumentų tvarkymo patikrinimą. Įvyko 7 KVS ir ISVS vidaus auditai.