Asmenų skundų dėl ADIC veiksmų, neveikimo

 

ASMENŲ SKUNDŲ DĖL ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VEIKSMŲ, NEVEIKIMO AR PRIIMTŲ ADMINISTRACINIŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖJIMO
PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 Administracinės paslaugos kodas

 

2 Administracinės paslaugos versija 1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų skundų dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas Skundai ar pranešimai nagrinėjami ir sprendimai priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.
Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Asmens dokumentų išrašymo centrą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmens pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.
5 Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1326 „Dėl skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5428).
6 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Skunde ar pranešime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, dokumentas turi būti pasirašytas. Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.
7 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Asmens dokumentų išrašymo centre prie Vidaus reikalų ministerijos esantys su skundu nagrinėjimu susiję dokumentai.
8 Administracinės paslaugos teikėjas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
9 Administracinės paslaugos vadovas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Ramūnas Žičkis, tel. 2718000, el. p. adic@vrm.lt.
10 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo šios procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomas pratęsimo priežastys.
11 Administracinės paslaugos suteikimo kaina Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12 Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Rašomas laisvos formos skundas ar panešimas, kuriuose nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas), duomenys ryšiui palaikyti, informaciją apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
13 Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
14 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – informacinis. Informaciją apie viešąją ar administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas.
15 Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Asmenų skundų dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.9 byloje (pagal Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos planą).

 


BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-01