UAB „Veritas bona“ (304628436) vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindinė Asmens dokumentų išrašymo centro prie LR VRM duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant Centre duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas įsipareigoja užtikrinti slaptumą, konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
UAB „Veritas bona“ (kodas: 304628436)
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-28