ADIC istorija

ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO ISTORIJA

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1471 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“, vidaus reikalų ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 681 buvo patvirtinti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) nuostatai, o 2002 m. sausio 22 d. Asmens dokumentų išrašymo centras buvo įregistruotas Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

ADIC Asmens dokumentų išrašymo centrui pavesta pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką diegiant kompiuterizuotą Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymą bei vykdyti su šia veiklos sritimi susijusias funkcijas: asmens dokumentų išrašymą, išrašytų asmens dokumentų bei dokumentų blankų apskaitą, teikti ataskaitas, pagal kompetenciją vykdyti asmens dokumentų išrašymo techninės ir programinės įrangos priežiūrą, inicijuoti ir organizuoti įrangos pakeitimus, dalyvauti rengiant asmens dokumentų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, kartu su kitomis institucijomis formuoti asmens dokumentų panaudojimo elektroniniam asmens tapatybės nustatymui strategiją.

Asmens dokumentų išrašymo centras yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

Asmens dokumentų išrašymo centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Asmens dokumentų išrašymo centrui vadovauja direktorius, kurį skiria vidaus reikalų ministras.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką buvo išduodami laikinieji Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimai, pažymėjimai apie apsisprendimą tapti Lietuvos piliečiu, galioję kartu su sovietiniais pasais, vėliau, nuo 1992 m. sausio 20 d., ranka išrašomi pirmieji pasai.

Pirmasis pasas, visiškai atitinkantis tuometinius kelionės dokumentams keliamus reikalavimus bei standartus, buvo išrašytas 1992 m. balandžio 2 d. Gediminui Vincui Adomaičiui, gimusiam 1932-05-01.

Duomenys į pasą buvo įrašomi adatiniu spausdintuvu, nuotrauka įklijuojama į duomenų puslapį, po to visas duomenų puslapis užlaminuojamas šalto laminavimo būdu. Duomenų puslapyje, šalia vizualiniam skaitymui skirtų duomenų, pagal tarptautinius kelionės dokumentų standartų reikalavimus, buvo įrašomos ir dvi eilutės, skirtos nuskaityti mašininiu būdu – standartizuota specialia įranga.

Sukurta ir nuolat tobulinama asmens dokumentų centralizuoto išrašymo sistema sudarė prielaidas išrašant pirmą asmens dokumentą kiekvienam asmeniui suteikti unikalų nekintamą asmens kodą bei sukurti visų išrašytų asmens dokumentų bendrą duomenų bazę. Bendra asmens dokumentų duomenų bazė sudarė galimybę operatyviai patikrinti kiekvieno dokumento būseną, palengvino dokumento išdavimo teisėtumo, asmens pilietybės nustatymą. Kartu supaprastėjo išrašytų, pamestų, pavogtų, netinkamų naudoti dokumentų bei dokumentų blankų apskaita ir kontrolė.

Vystantis sistemai, tobulėjant asmens dokumentų išdavimą reglamentuojantiems teisės aktams, palaipsniui buvo pereita prie vis didesnio spektro mašininio skaitymo asmens dokumentų centralizuoto išrašymo:

Pirmo dokumento išrašymo dataDokumento rūšis
1992-04-02Lietuvos Respublikos piliečio pasas
1993-07-01Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
1994-03-01Asmens be pilietybės kelionės dokumentas
1995-07-01Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą pažymėjimas
1997-01-01Pabėgėlio kelionės dokumentas
2003-02-08Leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje

Keičiantis tarptautiniams standartams ir griežtėjant asmens dokumentų saugumo reikalavimams, įvairiose šalyse asmens tapatybės nustatymui pradėjus naudoti korteles, iškilo būtinybė ir Lietuvoje pereiti prie naujo pavyzdžio asmens dokumentų bei iš esmės pakeisti asmens dokumentų išrašymo technologiją. Lietuvai žengiant į Europos Sąjungą ir į Šengeno erdvę, tarptautinius saugumo reikalavimus turi atitikti visi asmens dokumentai – tiek reikalingi kelionėms už Šengeno erdvės ribų, tiek ir jos viduje.

Naujų asmens dokumentų rengimo programa buvo patvirtinta 1998 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 592. Buvo priimti Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės įstatymai, paskelbti tarptautiniai naujo pavyzdžio dokumentų blankų gamybos bei programinės ir techninės įrangos pirkimo konkursai. Konkursai įvyko 2001 metais. Asmens dokumentų blankų pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasirašyta 2002-04-11 su Vokietijos įmone „BIS Bundesdruckerei International Services GmbH“, programinės ir techninės įrangos sutartis buvo pasirašyta 2001-11-29 su Vokietijos įmone „Giesecke & Devrient“.

Programinės ir techninės įrangos sutarties įgyvendinimo atstovas Lietuvoje yra UAB „Sonex grupė“. Korteles gamina „BIS Bundesdruckerei International Services GmbH“, pasų blankus – Suomijos įmonė „Setec OY“. Asmens dokumentų išdavimo sistemos programinę įrangą sukūrė UAB „Tesauras“.

Sutartys buvo įvykdytos, ir nuo 2003-01-01 pereita prie naujos asmens dokumentų išrašymo sistemos. Duomenys iš migracijos tarnybų į Asmens dokumentų išrašymo centrą perduodami elektroniniu būdu, naujo pavyzdžio asmens dokumentai: pasai, vairuotojo pažymėjimai bei asmens tapatybės kortelės išrašomi naudojant naują, pažangią lazerinio graviravimo technologiją. Nuotraukos į naujo pavyzdžio dokumentus ne klijuojamos, bet įgraviruojmos lazeriniu spinduliu į giluminius polikarbonatinės kortelės bei paso polikarbonatinio duomenų puslapio sluoksnius ir t.t.

Kai kurie kiti asmens dokumentai (leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens be pilietybės kelionės dokumentas, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą pažymėjimas ir kt.), kurių popierinis duomenų puslapis netinkamas lazeriniam graviravimui, ir naujojoje asmens dokumentų išrašymo sistemoje išrašomi naudojant ankstesnę adatinio spausdinimo technologiją. Lyginant su Lietuvos Respublikos piliečio paso blankais naudotais iki 2003 m., šių dokumentų blankai buvo suprojektuoti ir pagaminti vėliau, juose įdiegta daugiau apsaugos priemonių, tačiau ir jie ateityje turės būti pakeisti naujais, tarptautinius saugumo standartus atitinkančiais, blankais.

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose įvykdyto teroro akto padidėjo reikalavimai asmens dokumentų saugumui. Asmens dokumentai turi būti apsaugoti nuo klastojimo ar neteisėto pagaminimo, turi būti užtikrinta, kad dokumentu negalėtų pasinaudoti kitas asmuo. Todėl naujausi tarptautiniai standartai rekomenduoja tapatybės nustatymui į asmens dokumentus integruoti elektroninį mikroelementą, kuriame būtų įrašyta papildoma dokumento savininko biometrinė informacija (pvz., veido geometrijos parametrai, skaitmeninė nuotrauka, pirštų atspaudų arba akies rainelės parametrai). Priklausomai nuo mikroelemento atminties dydžio, jame gali būti įrašyta ir papildoma informacija, pvz., elektroninis parašas. Tai leistų palengvinti asmens tapatybės nustatymą skaitmeniniu būdu bei užtikrinti elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-11