Asmens tapatybės kortelė

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ

 

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje bei gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles kaip kelionės dokumentą (valstybių sąrašas skelbiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje www.pasienis.lt).

Asmens tapatybės kortelės paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia piliečio pasirinkta migracijos tarnyba.

Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, esant Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms ir techninėms galimybėms. Jei nėra šių sąlygų ir galimybių, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba.

Pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę, jeigu jis neturi galiojančio Lietuvos Respublikos išduoto paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba jeigu nepateikė dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo.

Pilietis, kuriam sukako 16 metų, dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo jo pasirinktai migracijos tarnybai turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai jam sukaks 16 metų. Piliečiams iki 16 metų, taip pat užsienio valstybėse gyvenantiems piliečiams asmens tapatybės kortelės išduodamos jų pageidavimu.

Asmens tapatybės kortelė galioja nuo joje nurodytos išdavimo datos:

  • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 70 metų amžiaus;
  • 30 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 70 metų amžiaus;
  • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Informaciją apie asmens tapatybės kortelėje esančias elektroninio identifikavimo ir e. parašo priemones galite rasti čia.


ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ nuo 2021 m.

Asmens tapatybės kortelė pagaminta iš polikarbonato, į kurią įdiegta dvigubos sąsajos elektroninė laikmena. Duomenys asmens tapatybės kortelėje išgraviruojami lazeriniu įrenginiu.

Asmens tapatybės kortelė, išduodama nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio, atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus, 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo nuostatų ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) reikalavimus.

Privalomoji asmens tapatybės kortelės forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Asmens tapatybės kortelės blanko privalomosios formos patvirtinimo“.

Asmens tapatybės kortele taip pat galima naudotis vykstant į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai.

 

Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje.

Technologiniai požymiai asmens tapatybės kortelėje.

Kur kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (keitimo)?

Lankstinuką apie Asmens tapatybės kortelę galite atsisiųsti čia.

Programinė įranga:
Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš www.nsc.vrm.lt.


ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ nuo 2012 m.

Asmens tapatybės kortelė pagaminta iš polikarbonato, į kurį įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos. Duomenys polikarbonate išgraviruojami lazeriniu įrenginiu.

ATK paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

ATK, išduodama nuo 2012 m. liepos 4 d., atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

Privalomoji forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymų Nr. 1V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“ pakeitimo“ .

Aprašas paskelbtas – Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 27-248

Asmens tapatybės kortele taip pat galima naudotis vykstant į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai.

Asmens tapatybės kortelės ypatumai

Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje

Technologiniai požymiai asmens tapatybės kortelėje

KUR KREIPTIS DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IŠDAVIMO (KEITIMO)?

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę (ar valstybės tarnautojo pažymėjimą) būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš www.nsc.vrm.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21