ATK 2021

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje bei gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles kaip kelionės dokumentą (valstybių sąrašas skelbiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje www.pasienis.lt).

Asmens tapatybės kortelės paskirtį, jos išdavimo, keitimo, naudojimo ir galiojimo sąlygas, joje įrašomus duomenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra atvykęs į Lietuvos Respubliką, jam asmens tapatybės kortelę išduoda ir keičia Migracijos departamentas.

Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai nuo 16 metų privalo turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią jam sukako 16 metų, o Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta, grąžinta ar atkurta, – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, grąžinimo ar atkūrimo.

Asmens tapatybės kortelė galioja nuo joje nurodytos išdavimo datos:

  • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 70 metų amžiaus;
  • 30 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 70 metų amžiaus;
  • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

ATK 2021

Asmens tapatybės kortelė pagaminta iš polikarbonato, į kurią įdiegta dvigubos sąsajos elektroninė laikmena. Duomenys asmens tapatybės kortelėje išgraviruojami lazeriniu įrenginiu.

Asmens tapatybės kortelė, išduodama nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio, atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartus, reikalavimus, 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo nuostatų ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) reikalavimus.

Privalomoji asmens tapatybės kortelės forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Asmens tapatybės kortelės blanko privalomosios formos patvirtinimo“.

 

Biometriniai duomenys asmens tapatybės kortelėje.

Technologiniai požymiai asmens tapatybės kortelėje.

Kur kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (keitimo)?

Lankstinuką apie Asmens tapatybės kortelę galite atsisiųsti čia.

Programinė įranga:
Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš www.nsc.vrm.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-05