Džiuginantys audito rezultatai

Data

2017 01 02

Įvertinimas
0
Adic_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) ir Informacijos saugumo valdymo sistema (toliau – ISVS) yra sujungtos į bendrą Integruotą valdymo sistemą (toliau – IVS). ADIC yra viena pirmųjų valstybės įstaigų Lietuvoje, kurioje įdiegtos dvi tarpusavyje integruotos vadybos sistemos. IVS sertifikuota ir tobulinama nuo 2012 m.

Džiugi audito rezultatų žinia yra ta, kad ADIC tapo pirmąją valstybės įstaiga, kurios veikla resertifikuota iš LST EN ISO 9001:2008 į naujausią LST EN ISO 9001:2015 standartą.

Pakartotinio sertifikavimo audito kita džiugi išvada: ADIC ISVS atitinka informacijos saugumui taikomo LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Nuo 2002 m. ADIC pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje, užtikrindamas teisės aktų ir tarptautinių standartų reikalavimus atitinkančių Lietuvos Respublikos asmens dokumentų projektavimą, gamybą ir išrašymą; užtikrindamas Asmens dokumentų išdavimo sistemos funkcionavimą ir plėtrą. Nuo 2014 m. ši veikla ėmė plėstis, kai buvo pagaminti ir pradėti išrašinėti Lietuvos Respublikos diplomatiniai pasai, o 2016 m. pagaminti Lietuvos Respublikos laikino paso blankai, Šengeno vizų įklijos ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų blankai.

Įgyvendinamas valstybės politiką viešojo saugumo srityje, ADIC nuo 2006 m. užtikrina Viešojo rakto infrastruktūros, būtinos biometrinių asmens duomenų į asmens dokumento elektroninę laikmeną įrašymą, funkcionavimą, užtikrina 2009 m. sukurtos išplėstinės prieigos kontrolės Viešojo rakto infrastruktūros (angl. Extended Access Control Public Key Infrastructure arba EAC PKI), funkcionavimą. EAC PKI užtikrina registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcinį suderinamumą ir sąveikumą su informacinėmis sistemomis, tvarkomomis Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse. 2016 m. sukurta Bendrojo ryšio palaikymo punkto (angl. Single Point of Contact arba SPOC) infrastruktūra. Baigus testus SPOC funkcionavimas užtikrins nuolatinį duomenų, susijusių su biometriniais kelionės dokumentais, saugų apsikeitimą su Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėmis.

ADIC 2016 m. pradėjo įgyvendinti valstybės politiką viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo elektroninės valdžios srityje ir užtikrina atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų sudarymą ir tvarkymą, kontroliuoja, kaip įgyvendinami asmenims sudaromų sertifikatų tvarkymo reikalavimai sertifikatų tvarkymo procese dalyvaujančiose įstaigose ir institucijose bei koordinuoja sertifikatų tvarkymo procese dalyvaujančių įstaigų ir institucijų veiklą, teikiant asmenims sudaromų sertifikatų tvarkymo paslaugas.

ADIC IVS taiko visoje įstaigos veikloje. Įdiegtos standartizuotos praktikos tampa įstaigos kultūros dalimi ir ugdo kiekvieno darbuotojo šiuolaikišką požiūrį į jo atliekamą darbą. Darbuotojų siekiai ir pagrindinės nuostatos:

  • Tenkinti ir kelti klientų pasitenkinimą, demonstruoti pozityvias nuostatas ir gebėjimus savalaikiai teikti teisės aktus ir klientų poreikius atitinkantį produktą ir paslaugą.
  • Užtikrinti naudojamų asmens duomenų ir informacijos apsaugą.
  • Suvokti vidines ir išorines problemas bei galimybes jas spręsti, gerai žinoti klientų lūkesčius ir poreikius.
  • Planuoti veiklą, stebėti ir analizuoti bei vertinti procesų rezultatyvumą, koordinuoti veiklą.
  • Mažinti ir valdyti rizikas, reaguoti į pokyčius.
  • Į pokyčių įgyvendinimo Demingo ratą įtraukti kiekvieną įstaigos darbuotoją.
  • Pripažinti savo klaidas, mokytis ir nuolat tobulinti savo veiklą.
  • Optimizuoti veiklą ir taikyti inovatyvias technologijas.
  • Efektyviai valdyti resursus ir orientuotis į veiklos rezultatus.

 

Pažymėtina, kad ADIC svarbiausi paslaugų teikėjai ir asmens dokumentų blankų tiekėjai yra sertifikuoti ir atitinka ISO kokybės vadybos, informacijos saugumo valdymo ir kitų standartų reikalavimus.

Kviečiame visus gerinti bendradarbiavimo efektyvumą – veikloje taikyti geriausias praktikas, žinoti ir tenkinti savo klientų lūkesčius.