Įgyvendintas „Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)“ projektas

Data

2018 09 19

Įvertinimas
0
VSF_logo.jpg

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) iki 2018 m. rugsėjo 28 d. sėkmingai įgyvendino Vidaus saugumo fondo* finansinės paramos lėšomis finansuoto projekto Nr. LT/2016/VSF/2.2.1.1 „Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)“ (toliau – projektas) veiklas.

Projekto tikslai buvo sukurti Bendrojo ryšių palaikymo punkto (angl. Single point of contact (SPOC) infrastruktūrą, įgyvendinant 2009 m. spalio 5 d. Europos Komisijos sprendimą C (2009) 7476, iš dalies keičiantį Komisijos sprendimą C (2008) 8657, kuriuo nustatoma sertifikavimo politika, kaip reikalaujama valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrinių duomenų standartų techninėse specifikacijose (toliau – sprendimas C (2009) 7476), ir 2011 rugpjūčio 4 d. Europos Komisijos sprendimą K (2011) 5478, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C (2002) 3069, kuriuo nustatomos vienodos trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi formos techninės specifikacijos (toliau – sprendimas K (2011) 5478); vykdyti Bendrojo ryšių palaikymo punkto (SPOC) funkcijas, t. y. vykdyti keitimąsi valstybių narių pasų ir kitų kelionės dokumentų sertifikatais, kaip nustatyta sprendimo C (2009) 7476 1 straipsnyje, bei keitimąsi trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi sertifikatais, kaip nustatyta sprendimo C (2011) 5478 2 straipsnyje.

Įgyvendinus projektą:

  • sukurta Bendrojo ryšių palaikymo punkto (SPOC) infrastruktūra;
  • pasirengta vykdyti Bendrojo ryšių palaikymo punkto (SPOC) funkcijas valstybių narių pasų ir kitų kelionės dokumentų sertifikatų keitimuisi;
  • išspręsta problema, kaip atlikti ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių kelionės dokumentuose esančio biometrinės informacijos (pirštų atspaudų) verifikaciją, sukuriant pilnavertę pasų ir kelionės dokumentų elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolę (angl. Extended Access Control (EAC). Europos Sąjungos valstybių narių Dokumentus patikrinti įgaliotoms įstaigoms (angl. Document Verifying Certification Authority) (toliau – DVCA), kurios turi Bendrojo ryšių palaikymo punkto (SPOC) infrastruktūras, suteikta prieiga prie Lietuvos eMRTD. Suteikta galimybė ir Lietuvoje veikiantiems DVCA gauti prieigą prie Europos Sąjungos valstybių narių mašininio skaitymo kelionės dokumento (angl. Machine Readable Travel Document) eMRTD jautrių duomenų (pirštų atspaudų), apsaugotų išplėstinės prieigos kontrolės mechanizmu (EAC);
  • sukurta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dokumentus tikrinti įgaliotos įstaigos (toliau – DV) sąsaja su nacionaliniu Bendrojo ryšių palaikymo punktu (SPOC), kad būtų galima atlikti ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių kelionės dokumentuose esančios biometrinės informacijos (pirštų atspaudų) verifikaciją.

Verta pažymėti, kad projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-217 „Dėl 2018–2020 metų strateginių veiklos planų“, 01.17 programos „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“ 2-ojo tikslo „Gerinti asmens dokumentų išrašymo ir sertifikavimo paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinimo.

 


* Vidaus saugumo fondas – tai fondas, skirtas vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, kuris valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Europos Sąjungos išorės sienų valdymą.