• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Rudaitis
  Andžejus Kudalevas
 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrius Koniševas

  Administravimo skyriaus funkcijas:

  • Formuoti ir įgyvendinti Centro personalo politiką;
  • Organizuoti Centro bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą;
  • Organizuoti logistikos procesą;
  • Administruoti patalpų apsaugos sistemas, užtikrinti Centro pastato funkcionavimą.
  • Atlieka personalo sudėties analizę ir teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio, efektyvaus panaudojimo ir tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
  • Rengia tarnybos eigos įsakymų projektus, skiriant valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas, perkeliant, skatinant, suteikiant atostogas bei atleidžiant iš valstybės tarnybos, rengia darbo sutartis ir tvarko darbuotojų asmens bylas.
  • Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
  • Organizuoja personalo kvalifikacijos kėlimą, formuoja Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro metinius mokymo planus, vykdo jų įgyvendinimą;
  • Organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu, įgyvendinimą;
  • Tvarko viešų ir privačių interesų deklaracijų duomenis, kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  • Rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, skyriaus pareigybių aprašymus, personalo statistines ataskaitas;
  • Organizuoja konkursus ir atrankas laisvoms pareigybėms užimti, rengia ir tvarko dokumentus, laikantis konkursų organizavimo tvarkos, teikia pretendentams informaciją;
  • Organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kasmetinius vertinimus, tvarko tarnybos vertinimo dokumentus;
  • Tvarko Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (Vataras) duomenų bazėje duomenis apie Centrą, valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
  • Atlieka darbo ir poilsio laiko apskaitą;
  • Organizuoja ir atlieka tarnybinius patikrinimus, teikia išvadas, tvarko tarnybinių nuobaudų skyrimo dokumentus;
  • Koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą.
  • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas;
  • Padeda Centro direktoriui užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi.
  • Rengia teisės aktų projektus, susijusius su bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymu, sudaro bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planus;
  • Organizuoja ir kontroliuoja bendrosios dokumentacijos tvarkymą, priima, išsiunčia, skirsto korespondenciją, registruoja ir kopijuoja dokumentus;
  • Kaupia ir saugo dokumentus, tikrina jų būklę ir kiekį, ruošia ir perduoda dokumentus archyviniam saugojimui;
  • Organizuoja darbą su įslaptinta informacija ir užtikrina jos apsaugą;
  • Kaupia, saugo įslaptintus dokumentus, tikrina jų būklę ir kiekį, ruošia juos archyviniam saugojimui;
  • Organizuoja saugomų dokumentų panaudojimą: nustatyta tvarka išduoda dokumentus laikinai naudotis, pagal nustatytas taisykles sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais, išduoda dokumentų kopijas ir išrašus;
  • Teikia, priima ir kaupia informaciją telefonu, elektroniniu paštu ir faksimiliniu ryšiu;
  • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;
  • Informuoja Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą bei įforminimą, pasikeitimus, teikia metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;
  • Organizuoja pavedimų vykdymo kontrolę, teikia informaciją vadovybei.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka perduoda ar išsiunčia Centre išrašytus asmens dokumentus ir tarnybinius pažymėjimus institucijoms arba jų įgaliotiems atstovams;
  • Informuoja užsakovus apie paruoštas asmens dokumentų ir tarnybinių pažymėjimų siuntas;
  • Vykdo siunčiamų paštu paketų ir siuntinių tinkamą komplektaciją ir adresavimą;
  • Ruošia laikinam saugojimui išsiųstų asmens dokumentų registrų bylas ir jų aprašus;
  • Užtikrina turimų asmens dokumentų, antspaudų bei plombų (vienkartinių užraktų) saugumą ir tinkamą panaudojimą, kontroliuoja plombų poreikį.
  • Rengia teisės aktų projektus, susijusius su Centro leidimų tvarka, įgyvendina bei užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytos Centro leidimų tvarkos reikalavimų;
  • Organizuoja sutarčių sudarymo Centro patalpų apsaugos klausimais procedūras, kontroliuoja ir užtikrina patalpų apsaugos sistemų veikimą;
  • Užtikrina, kad būtų laikomasi patalpų apsaugos sistemų eksploatacijos reikalavimų;
  • Rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
  • Organizuoja Centro eksploatuojamų pastatų, statinių bei inžinerinių tinklų techninės būklės priežiūrą;
  • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, įvykusius pažeidus elektrosaugą ar priešgaisrinę saugą, sveikatos darbe reikalavimus, aiškinasi priežastis bei aplinkybes, ruošia priemones pažeidimų skaičiui sumažinti;
  • Šalina saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos trūkumus;
  • Vykdo elektros įrenginių, šildymo sistemos bei šiluminio punkto priežiūros darbus;
  • Užtikrina vandens, šilumos bei elektros energijos apskaitą;
  • Vykdo šilumos punkto darbo parametrų kontrolę ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimą;
  • Tvarko bendrą Centro pastato teritoriją, prižiūri želdinius ir žalią veją.
  • Teikia pasiūlymus vadovybei Centro įvaizdžio formavimo klausimais bei organizuoja tam reikalingas priemones;
  • Dalyvauja rengiant Centro veiklos pagrindinių priemonių ir viešųjų pirkimų planus, metines ataskaitas bei formuojant Centro biudžetą.
  • Rengia įstaigos vidaus darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, užtikrina vidaus tvarkos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
  • Organizuoja Centro darbo grupių, delegacijų ir įstaigos svečių priėmimus;
  • Planuoja skyriaus ir Centro vadovybės kanceliarinių priemonių poreikius, rengia jų paraiškas;
  • Rengia, tikslina, įgyvendina Centro mobilizacijos planus;
  • Pagal kompetenciją dalyvauja Centro, Vidaus reikalų ministerijos ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe;
  • Organizuoja vizualinės medžiagos konferencijoms, seminarams ir pasitarimams parengimą ir įforminimą;
  • Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus dėl Centro darbo ir teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku;
  • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Centro vadovybės pavedimus.
 • Išrašymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Lukošiūnas

  Išrašymo skyriaus funkcijas:

  • teisės aktų nustatyta tvarka iš institucijų, įgaliotų išduoti asmens dokumentus, gauna prašymus išrašyti asmens dokumentus;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja prašymų išrašyti asmens dokumentus atitiktį nustatytiems reikalavimams;
  • pagal gautus prašymus vykdo asmens dokumentų išrašymą naudojant turimą išrašymo įrangą tikrina išrašytų asmens dokumentų kokybę, atitiktį teisės aktams ir tarptautinių standartų reikalavimams;
  • pagal gautus prašymus vykdo valstybės tarnautojo sertifikatų išrašytuose valstybės tarnautojo pažymėjimuose atnaujinimą
  • užtikrina turimų asmens dokumentų blankų ir išrašytų asmens dokumentų saugumą;
  • nagrinėja pateiktus skundus dėl atsisakymo išrašyti asmens dokumentus, prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus dėl Centro darbo ir teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku;
  • pagal kompetenciją rengia ir derina asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, projektus, ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją užtikrina duomenų patikimumą ir jų teikimą institucijoms, atsakingoms už asmens dokumentų išdavimą;
  • dalyvauja planuojant asmens dokumentų blankų, eksploatacinių medžiagų, techninės ir programinės įrangos poreikius;
  • bendradarbiauja su tarnybomis, įgaliotomis išduoti asmens dokumentus, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja asmens dokumentų išrašymo klausimais
  • rengia norminių administracinių teisės aktų projektus, skirtus skyriaus vykdomoms funkcijoms įgyvendinti;
  • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
  • pagal kompetenciją nagrinėja pateiktus skundus, prašymus, pranešimus ir pasiūlymus bei teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku;
  • pagal kompetenciją nagrinėja kitų įstaigų teikiamus derinti teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
  • pagal kompetenciją teikia informaciją metinio Centro plano rengimui;
  • rengia metinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
  • priima siunčiamus iš tarnybų negaliojančius asmens dokumentus, skirtus sunaikinimui;
  • Centro direktoriaus nustatyta tvarka naikina negaliojančius ir brokuotus asmens dokumentus;
  • tvarko priskirtus pagal dokumentacijos planą dokumentų registrus ir bylas, nustatyta tvarka ruošia ir perduoda jas archyviniam saugojimui;
  • teikia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, Centro interneto svetainės administratoriui.
 • Strategijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Turonytė

  Strategijos skyriaus funkcijas:

  • rengia darbų, prekių ar paslaugų, susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu, technines pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, būtinus viešiesiems pirkimams ar pirkimams, susijusiems su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, atlikti;
  • pagal kompetenciją rengia sutarčių, susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu, projektus, dalyvauja vykdant sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
  • inicijuoja darbo grupių, pirkimo komisijų sudarymą;
  • vykdo Centro viešųjų pirkimų planavimą;
  • pagal kompetenciją rengia ir derina asmens dokumentų blankų privalomąsias formas;
  • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant asmens dokumentų blankų gamybą, asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų, išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, projektus;
  • rengia viešojo rakto infrastruktūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų, išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, projektus;
  • pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus;
  • pagal kompetenciją tikrina ir derina asmens dokumentų eskizus, grafinius projektus ir etalonus;
  • pagal kompetenciją rengia asmens dokumentų projektavimo planą;
  • kartu su Centro vadovybe planuoja Centro strateginę veiklą, organizuoja jos įgyvendinimą ir kontrolę;
  • vykdo Centro veiklos analizę, tikrindamas, kaip skyriai vykdo savo metinius veiklos planus;
  • rengia Centro metininius veiklos planus, priemonių įgyvendinimo planus, kontroliuoja priemonių vykdymą nustatytais terminais;
  • kontroliuoja atitinkamų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, metinių veiklos planų ir priemonių įgyvendinimo planų vykdymą;
  • remdamasis strateginio planavimo metodais, rengia Centro programinį biudžeto projektą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų ir Vidaus reikalų ministerijos veiklos pagrindinių priemonių plano ataskaitų projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano projektui;
  • dalyvauja Europos Bendrijų programų, tarptautinių fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų rengime ir įgyvendinime;
  • renka, analizuoja teisinę informaciją ir teikia ją skelbti Centro interneto svetainėje;
  • kontroliuoja Centro interneto svetainėje pateikiamos informacijos atitikimą galiojantiems teisės aktams;
  • analizuoja Centro ekonominę veiklą, formuoja apskaitos politiką;
  • analizuoja Centro užsakovų poreikius, vykdo tikslines arba bendras apklausas, analizuoja apklausų rezultatus;
  • tikrina blankų kokybę ir užtikrina jų saugų sandėliavimą, vykdo asmens dokumentų blankų, išrašytų asmens dokumentų, brokuotų asmens dokumentų blankų apskaitą;
  • rengia ir nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms statistines ataskaitas apie nepanaudotus, išrašytus ir brokuotus asmens dokumentų blankus.
  • vadovaudamasis patvirtintu biudžetu, rengia Centro išlaidų sąmatas;
  • kontroliuoja ir prižiūri specialiųjų pajamų sąmatas;
  • kontroliuoja sąmatų vykdymą, neviršijant patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų;
  • dalyvauja rengiant investicinius projektus;
  • rengia ir teikia derinti buhalterinės apskaitos tvarkytojui Centro nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų, apskaitos politikos, finansų kontrolės taisyklių, kitų teisės aktų ir dokumentų, susijusių su asignavimų panaudojimu, projektus;
  • teikia buhalterinės apskaitos tvarkytojui buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, darbų atlikimo priėmimo ir perdavimo, medžiagų nurašymo aktus ir kt.);
  • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, išskyrus tą, kurią vykdo buhalterinės apskaitos tvarkytojas;
  • užtikrina sprendimų, susijusių su buhalterine apskaita, priėmimą laiku;
  • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijos klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe.
 • Priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Bilevičienė Sarinienė

  Priežiūros skyriaus funkcijas:

  • vykdo Centre naudojamos kompiuterinės technikos, biuro technikos bei vietinio duomenų perdavimo tinklo įrangos techninio aptarnavimo, gedimų diagnostikos, remonto ir derinimo darbus;
  • atlieka personalizavimo įrangos techninės priežiūros ir profilaktikos darbus;
  • organizuoja asmens dokumentų išrašymo sistemos programinę ir techninę priežiūrą;
  • analizuoja aptarnaujamos įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius ir teikia pasiūlymus formuojant pirkimų planus;
  • rengia programinės ir techninės įrangos pirkimo, priežiūros ir remonto darbų sutarčių projektus;
  • pagal kompetenciją įgyvendina Centro valdomos informacijos slaptumo bei apsaugos priemones;
  • ruošia techninę dokumentaciją, vartotojo instrukcijas;
  • vertina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai), žinias kompiuterinio raštingumo srityje bei organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus su naujai įdiegiamomis technologijomis Centre:
  • administruoja ir prižiūri Centre naudojamas tarnybines ir darbo stotis;
  • administruoja ir prižiūri Centre naudojamą aktyviąją ir pasyviąją tinklo įrangą;
  • administruoja ir prižiūri Centre naudojamas Centro informacinės saugos užtikrinimo priemones ir įrangą;
  • organizuoja asmens dokumentų išrašymo sistemos programinę ir techninę priežiūrą bei sistemos tobulinimą;
  • kuria ir administruoja Centro interneto svetainę:
  • analizuoja Centro kompiuterinės, biuro bei tinklo įrangos poreikius, teikia pasiūlymus šios įrangos modernizavimo klausimais;
  • analizuoja technologijų poreikius, teikia pasiūlymus valdymo bei administravimo procesų automatizavimo klausimais;
  • ruošia konkursinius reikalavimus asmens dokumentų išrašymo sistemai tobulinti, dalyvauja vertinant konkurso rezultatus ir sudarant sutartis su laimėtojais;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos ir žinybinių ekspertų darbo grupių ir komisijų darbe;
  • renka ir analizuoja informaciją apie dokumentų blankų gamybos, išrašymo ir apsaugos technologijas;
  • prognozuoja asmens dokumentų išrašymo sistemos tobulinimo ir naujos įrangos poreikius, dalyvauja rengiant investicinius projektus;
  • projektuoja bei kuria dokumentų apskaitos, ataskaitų formavimo ir kitas taikomąsias programines priemones:
  • įgyvendina asmens dokumentų elektroninėse laikmenose įrašomų asmens duomenų saugumą ir autentiškumą užtikrinančias priemones;
  • atlieka viešojo rakto infrastruktūros programinės ir techninės įrangos priežiūros ir plėtros darbus;
  • sudaro asmens dokumentų elektroninės laikmenos duomenų patikrai ir apsaugai nuo klastojimo užtikrinti skirtus sertifikatus;
  • užtikrina viešojo rakto infrastruktūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja asmens dokumentų su elektroninėje laikmenoje įrašytais asmens biometriniais duomenimis patikros sistemų atitiktį Pasų ir kelionės dokumentų elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės nacionalinės šertifikavimo politikos, patvirtintos Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1-32 (Žin., 2009, Nr. 97-4114), reikalavimams:
  • rengia norminius administracinius teisės aktų projektus, skirtus skyriaus atliekamoms funkcijoms įgyvendinti;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
 • Sertifikatų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Antanas Živatkauskas
  Konsultacijos sertifikatų klausimais

  Sertifikatų skyriaus funkcijas:

  • rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenims sudaromų sertifikatų sudarymą ir tvarkymą, projektus;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja kitų sertifikatų sudarymo ir tvarkymo procese dalyvaujančių institucijų veiklą;
  • administruoja migracijos tarnybose įrengtas elektroninių piliečio sertifikatų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūno sertifikatų atnaujinimo darbo vietas;
  • administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sertifikavimo paslaugų svetainės turinį.
  • priima ir vykdo prašymus dėl asmenims sudaromų sertifikatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo atšaukimo arba galiojimo nutraukimo;
  • konsultuoja sertifikatų sudarymo ir tvarkymo procese dalyvaujančių institucijų su sertifikatų sudarymu ir tvarkymu susijusius darbuotojus;
  • konsultuoja asmenims sudaromų sertifikatų naudotojus telefonu bei elektroniniu paštu sertifikatų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
  • pagal kompetenciją teikia informaciją elektroninių paslaugų, kurioms gauti naudojami asmenims sudaromi sertifikatai, kūrėjams ir teikėjams.
  • analizuoja kitų Lietuvos bei užsienio institucijų gerąją praktiką sertifikatų sudarymo ir tvarkymo srityje;
  • analizuoja ir vertina naujas sertifikatų sudarymui ir tvarkymui naudojamas technologijas, teikia pasiūlymus dėl naujos techninės bei programinės įrangos įsigijimo ir diegimo;
  • dalyvauja rengiant su sertifikavimo paslaugų teikimu susijusių pirkimų dokumentus, esant poreikiui dalyvauja vertinant tiekėjų pasiūlymus;
  • rengia metinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
  • tvarko priskirtus pagal dokumentacijos planą dokumentų registrus ir bylas, nustatyta tvarka ruošia ir perduoda jas archyviniam saugojimui;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, ES ir kitų užsienio šalių institucijomis ir kitomis organizacijomis;
  • pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Centrui pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Centro vadovybei dėl Centro administravimo ir veiklos organizavimo tobulinimo.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Lukošiūnas
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29