Veiklos ataskaita

ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. sausio 24 d. Nr. L-26
Vilnius

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje.

Asmens dokumentų išrašymo centro misija – būti šiuolaikiška valstybės įstaiga, užtikrinančia savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą, išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą.

Asmens dokumentų išrašymo centro veiklos tikslai:

 • Užtikrinti teisės aktų ir tarptautinių standartų reikalavimus atitinkančių Lietuvos Respublikos asmens dokumentų projektavimą, gamybą ir išrašymą.
 • Užtikrinti Asmens dokumentų išdavimo sistemos funkcionavimą ir plėtrą.
 • Užtikrinti Viešojo rakto infrastruktūros, būtinos biometrinių asmens duomenų į asmens dokumento elektroninę laikmeną įrašymui bei patikrai (apima ir išplėstinės prieigos kontrolės Viešojo rakto infrastruktūrą (angl. Extended Access Control Public Key Infrastructure), funkcionavimą ir plėtrą.
 • Užtikrinti ES teisės aktų ir standartų reikalavimus atitinkančią sąveiką tarp Lietuvos Respublikos ir kitų ES valstybių narių Viešojo rakto infrastruktūrų.
 • Užtikrinti valstybės politikos asmens dokumentų išrašymo srityje, apimančios saugiųjų asmens dokumentų išrašymą, įgyvendinimą.
 • Užtikrinti atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir elektroninio parašo kvalifikuotų sertifikatų, įrašomų į Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių elektronines laikmenas, sertifikatų, įrašomų į valstybės tarnautojo, vyriausybės nario ir valstybės pareigūno pažymėjimų elektronines laikmenas ir sertifikatų, įrašomų į vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų elektronines laikmenas (toliau visi kartu – sertifikatai), sudarymą ir tvarkymą.

 

Integruota vadybos sistema

2016 m. Asmens dokumentų išrašymo centro Kokybės vadybos sistema ir Informacijos saugumo valdymo sistema (toliau – ISVS) sujungtos į bendrą Integruotą vadybos sistemą. Integruota vadybos sistema sertifikuota ir tobulinama nuo 2012 m.

2016 m. lapkričio 29 d. UAB „Sertika“ auditoriai atliko Integruotos vadybos sistemos pakartotinį sertifikavimo auditą. Atlikus auditą, patvirtinta, kad Asmens dokumentų išrašymo centro ISVS atitinka informacijos saugumui taikomo LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus. Be to, Asmens dokumentų išrašymo centras tapo pirmąją valstybės įstaiga, kurios veikla resertifikuota iš LST EN ISO 9001:2008 standarto į naujausią LST EN ISO 9001:2015 standartą. 2016 m. gruodžio 20 d. Asmens dokumentų išrašymo centrui išduotas tai patvirtinantis sertifikatas. Taip pat per 2016 m. buvo atlikti 2 vidiniai Integruotos vadybos sistemos auditai.

Siekiant išsiaiškinti, ar asmens dokumentus išduodančios tarnybos yra patenkintos Asmens dokumentų išrašymo centro teikiamomis paslaugomis ir išrašomų dokumentų kokybe bei siekiant gerinti išrašomų asmens dokumentų kokybę, 2016 m. spalio 17-28 d. buvo atlikta jau penkta asmens dokumentus išduodančių tarnybų apklausa. 2016 m. apklausoje dalyvavo 281 valstybės įstaigų, 15 statutinių įstaigų, 95 migracijos tarnybų ir 33 diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų respondentai, t. y. 20,8 proc. daugiau respondentų nei 2015 m.

Atlikti darbai, įgyvendinant teisės aktus reikalavimus

Įgyvendinant nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 str. 13 d. ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. V-244 „Dėl Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengtos programinės priemonės Lietuvos Respublikos laikinųjų pasų išrašymui diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. kovo 27 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-90-2-6 „Biometrinių asmens dokumentų gamyba“ pateiktą 1 rekomendaciją, parengtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1V-582 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskyrimo atsakingu už asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą“.

Parengtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1V-633 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1V-7 „Dėl asmens dokumentų blankų atsargų normatyvų“ pakeitimo“.

Parengtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1V-640 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-697 „Dėl Sertifikatų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Parengtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1V-584 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1V-54 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.

2016 m. liepos 1 d. pradėjus taikyti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), Asmens dokumentų išrašymo centras, siekdamas išlaikyti kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus sudarančio pasitikėjimo paslaugų teikėjo statusą ir vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 3 dalies reikalavimais, 2016 m. parengė teisės aktus, reglamentuojančius sertifikatų sudarymą ir tvarkymą, atitinkantį Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, atliko Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos atitikties Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimams audito paslaugų pirkimą ir 2017 m. sausio 9 d. su Vokietijos kompanija T-Systems International GmbH pasirašė sutartį Nr. 2-4 / IDPC01Z.

Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 1V-346 / V-95 „Dėl Lietuvos Respublikos laikino paso formos patvirtinimo“, sėkmingai atliktas Lietuvos Respublikos laikino paso blankų pirkimas ir 2016 m. gegužės 10 d. su paslaugų teikėju UAB „Garsų pasaulis“ pasirašyta ID-2 ir ID-3 formato asmens dokumentų blankų gamybos paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2-10/SSP116.

Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 1V-155 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, sėkmingai atliktas Vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno vidaus tarnybos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno policijos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo (toliau – tarnybiniai pažymėjimai) blankų pirkimas ir 2016 m. sausio 15 d. su paslaugų teikėju UAB „Lodvila“ pasirašyta ID-1 formato asmens dokumentų blankų gamybos paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2-2. Nuo 2016 m. kovo 1 d. pradėtas tarnybinių pažymėjimų išrašymas.

Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 1V-825 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir 2015 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 1V-826 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, Vizos įklijos, Supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) blankai įvertinti ir priskirti technologinės apsaugos lygiui ir polygiui. Parengtos paraiškos dėl minėtų dokumentų blankų įregistravimo į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą, pateikti privalomų technologinės apsaugos priemonių sąrašai, suderintos privalomos technologinės apsaugos priemonės, parengti ir patvirtinti eskizai ir grafiniai projektai bei etalonai. Sėkmingai atliktas Vizos įklijos blankų gamybos paslaugos pirkimas, 2016 m. gegužės 10 d. su paslaugų teikėju UAB „Garsų pasaulis“ pasirašyta sutartis Nr. 2-10/SSP116.

2016 m. spalio 14 d. Asmens dokumentų išrašymo centras ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė sutartį Nr. 1S-219 / 2-35 dėl Vidaus saugumo fondo dalies „Veiklos parama specialiajai tranzito schemai vykdyti“ fondo finansinės paramos lėšų skyrimo 2016-2018 metų projektui Nr. LT/2016/VSF/4.6.1.18 papildomoms Asmens dokumentų išrašymo centro veiklos sąnaudoms finansuoti. Projekto tikslas – įsigyti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), patvirtintų 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 694/2003 dėl Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos ir Blankų vizai įklijuoti, patvirtintų 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, blankų.

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) ir Blanko vizai įklijuoti blankų gamybos paslaugos pirkimas sėkmingai atliktas ir 2016 m. gruodžio 6 d. su paslaugų teikėju UAB „Garsų pasaulis“ pasirašyta Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) ir Blanko vizai įklijuoti blankų gamybos paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2-46.

Asmens dokumentų išrašymo centras su UAB „Komsetas“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Blue Bridge Code“ dar 2015 m. gruodžio 4 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2-37. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška finansinei paramai gauti projektui „Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)“ pagal Nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą.

2016 m. rugsėjo 27 d. Asmens dokumentų išrašymo centras ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė sutartį Nr. 1S-212 / 2-32 dėl Vidaus saugumo fondo dalies „Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)“ fondo finansinės paramos lėšų skyrimo 2016-2017 metų projektui Nr. LT/2016/VSF/2.2.1.1. Bendrojo ryšių palaikymo punkto infrastruktūros sukūrimo sąnaudoms finansuoti. Suprojektuota, įdiegta Bendrojo ryšių palaikymo punkto (angl. Single Point of Contact SPOC) infrastruktūra ir parengta darbui su kitų Europos Sąjungos valstybių narių SPOC keitimuisi testiniais ir darbiniais sertifikatais. Testavimui skirta SPOC dalis nuolat testuojama su kitų suinteresuotų šalių SPOC sistemomis pagal Europos Komisijos nustatytas procedūras. Lietuvos nacionalinio SPOC registravimo forma užpildyta ir kartu su ryšio sertifikatais bus perduota Europos Komisijai.

Asmens dokumentų išrašymas

Siekdamas užsibrėžtų tikslų, Asmens dokumentų išrašymo centras 2016 m. sėkmingai įgyvendino pagrindinę užduotį ir laiku išrašė 549 719 (2015 m. – 532 242, 2014 m. – 571 607, 2013 m. – 880 543) asmens tapatybės dokumentus, t. y. 3,3 proc. daugiau nei 2015 m. Duomenys apie išrašytus asmens dokumentus pateikti 1 priede.

Kiti duomenys apie dokumentų išrašymą.

Vykdant 2016 m. gegužės 11 d. bendradarbiavimo sutartį dėl traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo Nr. 2-12, išrašyta 215 mašinistų pažymėjimų, t. y. 41 proc. daugiau nei 2015 m.

 

Taip pat Asmens dokumentų išrašymo centre atnaujinta 6 412 (2015 m. – 6 082, 2014 m. – 3 996, 2013 m. – 2 676) sertifikatų valstybės tarnautojo pažymėjimuose, t. y. 5,4 proc. daugiau nei 2015 m.; išsiųstos 58 registruotos siuntos (2015 m. – 60, 2014 m. – 173, 2013 m. – 65), t. y. 3,4 proc. mažiau nei 2015 m., ir 11 654 paketai (2015 m. – 11 395, 2014 m. – 11 217, 2013 m. – 10 471), t. y. 2,3 proc. daugiau nei 2015 m.

 

Sertifikatų sudarymas ir tvarkymas

2015 m. gruodžio 31 d., likvidavus Gyventojų registro tarnybą, Asmens dokumentų išrašymo centras nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė šios įstaigos vykdytą sertifikavimo veiklą, sudarant ir tvarkant į asmens tapatybės korteles įrašomus asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatus ir kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, taip pat į valstybės tarnautojo pažymėjimus įrašomus valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatus ir valstybės tarnautojo kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus.

Kiti duomenys apie sertifikatų sudarymą ir tvarkymą.

Nuo 2016 m. kovo 1 d. Asmens dokumentų išrašymo centras papildomai pradėjo sudaryti ir tvarkyti į tarnybinius pažymėjimus įrašomus sertifikatus.

2016 m. į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojo pažymėjimus įrašomų sertifikatų naudotojams telefonu ir el. paštu buvo suteiktos 2055 konsultacijos – bendro pobūdžio informacija sertifikatų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo klausimais – 1131, pagalba sprendžiant technines problemas, iškilusias pasirašant elektroniniu parašu bei pagalba paruošiant kompiuterį pasirašymui elektroniniu parašu – 865.

Įrangos priežiūra

2016 m., vykdant Asmens dokumentų išrašymo įrangos savalaikę priežiūrą, gedimų nustatymą ir prevenciją, išspęsti 86 gedimai (10 proc. daugiau nei 2015 m.), atlikta 220 profilaktikos darbų.

Kiti duomenys apie įrangos priežiūrą.

Vykdant kompiuterinės įrangos, vietinio kompiuterių tinklo ir saugos įrangos stebėjimą, priežiūrą, gedimų nustatymą ir prevenciją, įvykdyta 11 Kokybės vadybos sistemoje (toliau – KVS) registruotų užduočių (55 proc. mažiau nei 2015 m.), papildomai įdiegta 19 darbo vietų programinė įranga, Asmens dokumentų išrašymo sistemos (toliau – ADIS) naudotojams suteikta 420 konsultacijų telefonu (14 proc. mažiau nei 2015 m.). Vykdant Asmens dokumentų gamybos informacinės sistemos (toliau – ADGIS) programinės dalies darbingumo stebėjimą, palaikymą, gedimų nustatymą ir prevenciją, registruota 158 ir išspręsta 138 pranešimai apie ADIS klaidas MANTIS sistemoje, iš jų 74 dėl ADIS funkcionalumo konkrečių klaidų, 35 operatoriaus klaidos ir 21 ADIS patobulinimai, pašalinta 360 smulkių gedimų, neregistruotų KVS sistemoje (6 proc. daugiau nei 2015 m.).

Finansiniai ištekliai – asignavimai

Asmens dokumentų išrašymo centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Asmens dokumentų išrašymo centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Asmens dokumentų išrašymo centras dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 17 programos „Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“ antrąjį tikslą – užtikrinti kokybišką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymą nustatytais terminais ir vykdyti sertifikavimo funkcijas. Šiam tikslui įgyvendinti 2016 m. Asmens dokumentų išrašymo centrui skirti asignavimai – 16 932 tūkst. (žr. 2 priedą), t. y. 9 proc. mažiau nei 2015 m. Darbo užmokesčio fondas sudarė 394 tūkst. Eur, t. y. 17 proc. daugiau nei 2015 m.

Kiti duomenys apie finansinius išteklius.

2016 m. baigti su 158 327,8 Eur įsiskolinimu tiekėjams už 2016 m. pristatytus asmens dokumentų blankus.

2016 m. sutaupyta 5 451,83 Eur (nemokamos atostogos – 445,13 Eur, nedarbingumas – 5 006,7 Eur), t. y. 130 proc. mažiau nei 2015 m. Darbuotojų priedams ir priemokoms skirta – 32 432,13 Eur darbo užmokesčio fondo lėšų, t. y. 8,5 proc. daugiau nei 2015 m.

2016 m. už atlygintinai teikiamą paslaugą SMS pranešimu apie išrašytą asmens dokumentą pagal UAB „Lintel“ veikiančią sutartį suteiktas paslaugas Asmens dokumentų išrašymo centro pajamos buvo 8,58 Eur (2015 m. – 11,16 Eur, 2014 m. – 85,5 / 24,76 Lt / Eur, 2013 m. – 119,8 / 34,70 Lt / Eur).

Žmogiškieji ištekliai – personalas

2016 m. Asmens dokumentų išrašymo centre buvo patvirtintos 49 pareigybės, iš jų – 43 užimtos, 6 laisvos: 1 vyriausiojo patarėjo, 2 Išrašymo skyriuje, 2 Priežiūros skyriuje ir 1 Strategijos skyriuje pareigybė. Asmens dokumentų išrašymo centre dirba 19 valstybės tarnautojų ir 24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Šiuo metu 3 Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojos yra vaiko priežiūros atostogose (2 Išrašymo skyriaus ir 1 Sertifikatų skyriaus), iš jų į vieną pareigybę laikinai yra priimtas darbuotojas Išrašymo skyriaus funkcijoms užtikrinti.

Kiti duomenys apie žmogiškuosius išteklius.

Per 2016 m. buvo atleisti 5, priimti 6, perkelti į kitas pareigas 4 darbuotojai. Žmogiškųjų išteklių pokytis siekė 26 proc.

Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio suvestiniai duomenys pateikiami 3 priede.

2016 m. Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai iš viso atostogavo 1 158 dienas (2015 m. – 1 105 dienų). Vienas darbuotojas vidutiniškai atostogavo 27 dienas.

Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojų amžiaus vidurkis 48 m.

Kvalifikaciją kėlė Asmens dokumentų išrašymo centro 38 darbuotojai. Organizuoti vidiniai mokymai: „Kokybės vadybos sistemos atnaujinimo pagal 9001:2015 standarto reikalavimus mokymai“, „2016 m. klientų apklausos apie pasitenkinimo ADIC teikiamomis paslaugomis ir išrašomų dokumentų kokybės lygį rezultatų aptarimas“, „Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai ir atsakomybė už jų padarymą: teoriniai ir praktiniai aspektai“ ir kiti, kuriuose bendrai dalyvavo 171 Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojas ir kitų 15-os valstybės institucijų atstovai.

Organizuota 17 komandiruočių į užsienį, į kurias vyko 8 darbuotojai.

Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojai 233 (2015 m. – 366, 2014 m. – 146, 2013 m. – 299) dienas nedirbo dėl ligos, t. y. 57 proc. mažiau nei 2015 m.

Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistemoje registruota: 1 975 (2015 m. – 897, 2014 m. – 1 427, 2013 m. – 1 119) gauti raštai (raštai, įsakymai, prašymai ir pan.), t. y. 120 proc. daugiau nei 2015 m., ir 966 (2015 m. – 771, 2014 m. – 697, 2013 m. – 698) išsiųstas raštas, t. y. 25 proc. daugiau nei 2015 m. Elektroniniai dokumentai nuo bendro Asmens dokumentų išrašymo centro dokumentų apyvartos skaičiaus sudarė 8 proc.

Materialinių išteklių – turto priežiūra

Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 30 d. Valstybės turto panaudos sutartimi Nr. 8S-118 / 2-33, Asmens dokumentų išrašymo centras vykdo perduoto nekilnojamojo turto ūkinę ir techninę priežiūrą. 2016 m. turto priežiūrai panaudota 8,8 proc. mažiau lėšų nei 2015 m.

Vykdant pastato ir teritorijos priežiūrą, išdažyta 102 patalpa, 136 patalpa, 139 patalpa, koridorius 137 ir 141. Sutvarkytos sienos prie naujai įrengtos tikslios oro kondicionavimo įrangos 136 ir 148 c patalpose. Organizuotas Asmens dokumentų išrašymo centro patalpų vaškavimas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

2016 m. Asmens dokumentų išrašymo centre įvairiais tikslais – susipažinti su Asmens dokumentų išrašymo sistema, pažvelgti į išrašymo procesą iš arčiau, pristatyti naujausios kartos biometrinių duomenų registravimo įrangą, pasisemti gerosios patirties – lankėsi:

 

 • Šveicarijos įmonės Actilor Group atstovas.
 • Moldovos Respublikos atstovai.
 • Švedijos įmonės Speed Identity AB atstovai.
 • Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai.
 • Portugalijos įmonės Vision-Box atstovas.
 • Vokietijos Federacinės Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas.

 

Asmens dokumentų išrašymo centro nuolat organizuojamuose susitikimuose, pristatymuose ir seminaruose dalyvavo atstovai iš 20 institucijų.

 

Direktorius Ramūnas Žičkis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-30